آکورد زیبای منی از حجت اشرف زاده

Hojjat AshrafZadeh –Zibaye Mani Guitar Chord

 ریتم 4/4

اجرای تصویری آکورد زیبای منی

 


D#m

D#mلبخندِ بی دلیلB زیباییِ A#mاصیل

C#شب گریه هایG#m مستC# صبحِ خمارِ D#mمن

A#mدار و ندارِ D#mمن Bدریا کنارِ C#من A#mابرِ بهارِ Bمن

C#از گریه هام توD#mیی C#راهِ فرارِ D#mمن

A#mـــــC#ـــــBـــــC#ـــــD#m

A#mحالم خوبه D#mبا تو Bزیبای C#منی

A#mنفسای Bمنی G#mتو صدای D#mمنی

A#mحالم D#mخوبه با تو

B تو کنارِ C#منی A#mبیقرارِ توBام  C#تو قرارِ D#mمنی

BـــــA#mـــــC#ـــــBـــــD#m

BـــــD#mـــــA#mـــــD#mـــــG#m

D#mـــــC#ـــــBـــــA#mـــــC#

D#mقلبِ همیشه سنگ G#mدلشوره ی قشنگ

C#موی هزار رنگ G#mدستِ منو بگیرF# زخمِ منو ببندD#m

D#mافتاده تو سرG#mم عشقِ محالِC# تو

تو بی خیالِ من F#من تو خیالِ تو

Bحالِ منه D#mهنوز A#mوصله به حالِ D#mتـــــC#ــــو

Bپس لااقل D#mبگو A#mپس لااقل D#mبخند

A#mـــــC#ـــــBـــــC#ـــــD#m

 

حالم خوبه با تو …

امتیاز دهی

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram