آکورد وقتی دلت شکست از سیامک عباسی

Siamak Abbasi – Vaghti Delet Shekast Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


AــــAــــC#mــــG#mــــE

AــــC#mــــG#mــــEــــB

EــــBــــA

وقتی دلتE شكست تنها و بی هدC#mف

شب پرسه ميزAنی از هر Bكدوم طرEف

روزای خوبتوC#m انكار ميكـBـنی

اين واقـAـعيتو Bتكرار ميـEـكنی

اطرافياG#mنتو از دست ميدC#mيو

افسرده ميشـAـيو از دست ميرBيو

دورِ خودتE همش ديوار ميـC#mـكشی

افسوس ميخوAری ، سيگار ميكشیB

AــــBــــC#mــــG#mــــE

AــــBــــC#mــــG#mــــE

E

Eتن خسته ای وAلی خواBبت نميبرC#mه

اين حسِ لعـAـنتی از Bمرگ بدAتره  B

C#mدل ميكنی از اينA دل ميبری از اون

C#mيک اتفاقِ تلخ Bافتاده بينتون

Aميبری Bاز همه از هر كسی كه هست

Aاين حالو روزته Bوقتی دلت شـAـکست  B

 

 

به این پست امتیاز دهید.
به این پست رای دهید

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان