.
.

آخرین قیمت های انواع برند و مدل های گیتار موجود در بازار حال حاضر ایران

یاماها


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
YAMAHAC40کلاسیکندارد1/240/000
YAMAHAC70کلاسیکندارد1/630/000
YAMAHAC80کلاسیکندارد2/360/000
YAMAHA Pac112Jالکتریکدارد2/800/000
YAMAHACM-40کلاسیکندارد1/240/000
YAMAHAF310آکوستیکندارد1/460/000
YAMAHAC45کلاسیکندارد1/240/000
YAMAHAF370آکوستیکندارد2/540/000
YAMAHACS40کلاسیکندارد1/630/000
YAMAHAC40Mکلاسیکندارد1/240/000
YAMAHACX40کلاسیکدارد2/080/000
YAMAHAC80کلاسیکندارد2/360/000
YAMAHAEG112GPالکتریکدارد3/580/000
YAMAHANTX-500کلاسیکدارد7/200/000
YAMAHAAPX700-IIآکوستیکدارد8/500/000
YAMAHACPX700آکوستیکدارد8/900/000
YAMAHASLG-200Sکلاسیکدارد9/750/000

 

 

آلمانزا


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
Almansa413فلامنکوندارد7/440/000
AlmansaNature 400کلاسیکندارد4/100/000
Almansa435 CWکلاسیکدارد15/500/000
Almansa447-CWکلاسیکدارد15/000/000
AlmansaCedro 401کلاسیکندارد5/400/000
Almansa403 Cedroکلاسیکندارد7/500/000
Almansa 403 CWکلاسیکدارد11/000/000
Almansa403 CW Thin bodyکلاسیکدارد11/000/000
Almansa449 Cypressفلامنکوندارد18/000/000
Almansa447-CW Thinکلاسیکدارد16/500/000
AlmansaCS-CW-SM-E2کلاسیکندارد13/500/000
Almansa447فلامنکوندارد14/500/000
AlmansaCS-CW-LR-E1کلاسیکندارد12/000/000
Almansa457-Mکلاسیکدارد12/500/000
Almansa424 Ziricoteکلاسیکندارد7/900/000
Almansa435-CW Thinکلاسیکدارد16/000/000
Almansa448 Cypressفلامنکوندارد16/500/000

 

 

آریا


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
AriaAK-80کلاسیکندارد2/850/000
AriaFST-200کلاسیکندارد1/280/000
AriaAK-25کلاسیکندارد1/380/000
AriaA-40 Cکلاسیکندارد3/900/000

 

 

آیبانز


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
IbanezJEM7V WH Steve Vai Signatureالکتریکدارد45/000/000
IbanezRG655 GKالکتریکدارد21/780/000
IbanezJSM100 VT John Scofield Signatureالکتریکدارد38/000/000
IbanezJEMJR Steve Vai Signatureالکتریکدارد8/690/000
IbanezGSA 60-BKالکتریکدارد4/100/000

 

 

الحمبرا


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
AlhambraZ-Natureکلاسیکندارد4/520/000
Alhambraکالجکلاسیکندارد3/812/870
Alhambra5Pکلاسیکندارد11/374/000
Alhambra1Cکلاسیکندارد5/428/000
Alhambra2Cکلاسیکندارد6/070/000
Alhambra4Pکلاسیکندارد9/047/500
Alhambra3Cکلاسیکندارد7/238/000
Alhambra3C Cedroکلاسیکندارد7/238/000

 

 

رودریگز


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
RodriguezCaballero 11کلاسیکندارد5/750/000

 

 

استگ


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
StaggSA30D-BSآکوستیکدارد2/250/000
StaggB300 BKباسدارد2/990/000
StaggAB203CE-Nباس آکوستیکدارد4/350/000
StaggSEL-ZEB-HBالکتریکدارد4/500/000
StaggB300 SBباسدارد3/090/000

 

 

فندر


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
FenderCD-140SCE SB 0962704232آکوستیکدارد6/570/000
FenderRedondo Spec Matte Bk W/Bag Pآکوستیکدارد9/950/000
FenderSquier Affinity Stratocaster Brown Sunburstالکتریکدارد4/559/000
FenderNewporter Plyr Jetty Black Wnآکوستیکدارد5/600/000
FenderCD-140SCE All Mahoganyآکوستیکدارد6/840/000
FenderPlayer Strat Mn TPLالکتریکدارد10/500/000
FenderDeluxe Roadhouse Stratocaster MN Olympic WhiteElectricالکتریکدارد14/500/000
FenderVintage Modified Telecaster 0301265506الکتریکدارد7/250/000
FenderPlayer Strat Pf PWTالکتریکدارد10/500/000
FenderPlayer Tele Mn Blkالکتریکدارد10/500/000
FenderPlayer Strat Mn Bcrالکتریکدارد10/500/000
Fender
Squier Affinity Series Telecaster Black
الکتریکدارد4/324/000
FenderPlayer Strat Mn 3TSالکتریکدارد10/500/000
FenderPlayer Strat Mn Blkالکتریکدارد10/500/000
Fender
Squire Telecaster 0310202503
الکتریکدارد4/324/000
FenderSquier Vintage Modified Stratocaster 3-Tone Sunburstالکتریکدارد5/822/000
FenderSQ VM JAZZ BASS V OWTباسدارد6/950/000
FenderFlea Jazz Bass 0141020356باسدارد16/680/000
FenderSquier Vintage Modified Stratocaster HSS Sunburstالکتریکدارد5/822/000
FenderSquier 3/4 Stratocaster Mini Rosewood Fingerboard Blackالکتریکدارد2/999/000
FenderSq Vm Jazz Bass 70S Owtباسدارد6/200/000
FenderSquier Vintage Modified Stratocaster HSS Blackالکتریکدارد5/822/000
FenderSquier Vintage Modified Stratocaster Vintageالکتریکدارد5/822/000
FenderSquier Vintage Modified 70S Stratocaster Blackالکتریکدارد6/250/000
FenderSq Vm Jazz Bass 70S Lh Natباسدارد6/200/000