آکورد شرم از گرشا رضایی

Garsha Rezaei – Sharm Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


Fmشرم بهG♭ این دFmنیا به G♭این دردFmا به اB♭mین عمرA♭ی که G♭برنمیگرFmده

خوG♭دم رفـFmـتم دG♭لم جا Fmموند کی B♭mتقدیرA♭و اینجورG♭ عوض کرFmده

Fmداره یه B♭mعمر میشه که زیرِ آA♭وارم ولی تا G♭جون دارم دوسِت Fmدارم G♭ ـــ A♭ ـــ B♭m

داره یهB♭m عمر میشه تو E♭باد و باA♭رونم D♭مقصر G♭من بودم E♭mمیدونم Fm

FmــــG♭ــــA♭ــــB♭m

B♭mــــB♭mــــA♭ــــG♭

A♭ــــA♭ــــE♭ــــB♭m

FmــــE♭mــــG♭ــــD♭

یه حسرت از E♭mگذشته موندG♭ه تو وجوFmدم

اونی که باE♭mید واسه تو G♭بودم نبوB♭mدم ،E♭   نبوA♭دم ،D♭  نبوG♭دم ،E♭m  نبوFmدم

 

داره یه عمر میشه که زیرِ آوارم …

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد شرم از گرشا رضایی
4.5 از 2 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان