آکورد رفت از امین قباد

آکورد گیتار رفت از امین قباد

Amin Ghobad – Raft Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی C

 


GــــــGsus4ــــــB♭ـــــــAmــــــCــــــFــــــDmـــــــEmــــــAmـــــــC

Cرفت ، منو Amشکست چشماFشو بست ، رو Emعشقِ من

Amرفت ، باور نکرEmد روزای Fسرد توی راEهن

با چشاش خندCید ، رفت دلِ من پوEmسید ، رفت

تنهام Fگذاشتو منو ندGید ، رفت

Fبا چشاش خندCید ، رفت دلِDm من پوEmسید ، رفت

تنهام گذاDmشتو منو ندGید ، رفت

GــــــFــــــEmــــــC

Dmتو چشماFی من دیگهAm هیچ غرEmوری Fنیست

منو Gجا گذاشت ، منوEm جا گذاشت

D#mـــــــDmهیچ درFدی واسم مثلAm دردِ Dmدوری Fنیست

منو Gجا گذاشت نمیشه دوDmسش نداشت ، با من Eنموند

آFرزو هاCمو برد ، زندگیم بیEm اون مرد

منو عاشق Fکرد ، رفت دلم دقG کرد ، رفت

آFرزو هاCمو برد ، زندDmگیم بی Emاون مرد

منو D#mعاشق Dmکرد ، رفت دلم دق Gکرد ، رفت

با چشاش خندCید ، رفت دلِ من پوEmسید

به این پست امتیاز دهید.
آکورد رفت از امین قباد
5 از 1 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان