.
.

آخرین قیمت های برند یاماها مدل های موجود در بازار ایران


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
YAMAHAC40کلاسیکندارد1/240/000
YAMAHAC70کلاسیکندارد1/630/000
YAMAHAC80کلاسیکندارد2/360/000
YAMAHA Pac112Jالکتریکدارد2/800/000
YAMAHACM-40کلاسیکندارد1/240/000
YAMAHAF310آکوستیکندارد1/460/000
YAMAHAC45کلاسیکندارد1/240/000
YAMAHAF370آکوستیکندارد2/540/000
YAMAHACS40کلاسیکندارد1/630/000
YAMAHAC40Mکلاسیکندارد1/240/000
YAMAHACX40کلاسیکدارد2/080/000
YAMAHAC80کلاسیکندارد2/360/000
YAMAHAEG112GPالکتریکدارد3/580/000
YAMAHANTX-500کلاسیکدارد7/200/000
YAMAHAAPX700-IIآکوستیکدارد8/500/000
YAMAHACPX700آکوستیکدارد8/900/000
YAMAHASLG-200Sکلاسیکدارد9/750/000