قیمت گیتار الحمبرا

آخرین قیمت های برند الحمبرا مدل های موجود در بازار ایران


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
AlhambraZ-Natureکلاسیکندارد4/520/000
Alhambraکالجکلاسیکندارد3/812/870
Alhambra5Pکلاسیکندارد11/374/000
Alhambra1Cکلاسیکندارد5/428/000
Alhambra2Cکلاسیکندارد6/070/000
Alhambra4Pکلاسیکندارد9/047/500
Alhambra3Cکلاسیکندارد7/238/000
Alhambra3C Cedroکلاسیکندارد7/238/000