آکورد بلد است از روزبه نعمت الهی

آکورد گیتار بلد است از روزبه نعمت الهی

Rouzbeh Nematollahi –  BaladAst Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Fm


باFm این همه مست Cmمیخورم امشب هم
ازFm جامِ الست میخورم Cmامشب هم
بنشینB♭m سرِ میزِ هر شب ای Fmعشقِ عزیز
منC# از تو شکست میخوCرم امشب هم
تو Fmآرزوی محالِ من B♭mباش رفیق
منD# مال توام تو G#مالِ من باش رفیق
Fmدلتنگِ تو دلتنگِF7 تو دلتنگِ B♭mتوام
D#لطفا نگرانِ حالِ من G#باش رفیق
( C#هم راه به محرابِ Cدلم رو بلد است
همB♭m خوب رگِ خواب دلم Fmرو بلد است
دلتنگیC# توست مینوازد Cمن را
Cمضراب به مضراب دلمFm رو بلد است )2
درFm جامِ سرم شراب اندB♭mاخته ات
یه D#گوشه مرا خراب G#انداخته ات
منFm در بَلمی در وسطِB♭m اقیانوس
D#پاروی مرا در آبG# انداخته است

( C#هم راه به محرابِ Cدلم رو بلد است
همB♭m خوب رگِ خواب دلم Fmرو بلد است
دلتنگیC# توست مینوازد Cمن را
Cمضراب به مضراب دلمFm رو بلد است )2

 

به این پست امتیاز دهید.
به این پست رای دهید

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان