آکورد اتفاق از روزبه مانی

آکورد گیتار اتفاق از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani –  Etefagh Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Dm


AـــــGmـــــB♭ـــــFـــــCـــــGmـــــDm

مثل Dmچشمامی ، مثل نفس کشیدن شدی برام Gmهوامی

برو بهGm6 هرکی پرسید ازت چراA باهامی ، بگو خدامی

تنِ تو Dmداغه ، تو توی هر یه پلکی که میزنی اتفاGmقه

تو که تو Cخونمی کلِ این جهان به Gm6چشمم همینA اتاقه

Dmمثل قلبم مثل رویام ، B♭مثل جونم مثل چشمام

Cمیدونم باورش سخته ، Amمن اینجوری تو رو میخوام

Gmمن اینجوریGm6 تو رو میخوام ، تو همه لحظه Aهام

Dmمن از وقتی تو رو دیدم ، Gmزمان یک ثانیه هم نگذشت

Cمگه میشه تو رو دیدو Amبه قبلِ دیدنت برDگشت

Gmمگه میشه تو رو دیدوGm6 از این رویا Aگذشت

Dmـــــ 2(  AـــــGmـــــB♭ـــــFـــــC ـــــ Gm ــــ Dm   )

تو یهDm پناهی ، تو مثل B♭فرصتِ آخریAm

تو تهِC راهی ، واسه یAm من که شب دنیامو گرفته Gmماهی

سقفِ Fرویای من ، قلبِ دGmنیای من ، فردایA من

 

مثل قلبم مثل رویام ، مثل جونم مثل چشمام …

AـــــGm6ـــــGmـــــAmـــــCـــــGmـــــDm

 

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد اتفاق از روزبه مانی
5 از 1 رای

دیدگاه خود را بنویسید