آکورد چه بگویم از سالار عقیلی

Salar Aghili – Che Begooyam Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین گام اصلی Cm

 


چه بگوCmیم نگفته همGm پیداست ، غمِ اینB♭ دل مگر یکی Fmو دوتاست  B♭

A♭به همم ریخته است گیسوGmیی ، به همE♭ ریخته استFm مدتهاCmست

چه بگوCmیم نگفته هم Gmپیداست ، غمِ این B♭دل مگر یکیFm و دوتاست

B♭به  A♭همم ریخته است گیسوB♭یی ، به همE♭ ریخته استG7 مدتهاCmست

Cmیا برگرد یا آن دل را برGmگردان ، B♭یا بنشین یا این آتش Fmرا بنشان

B♭  آه A♭ای جان آخر تا کی سرGmگردان ، ایFm زیبا ، ایGm رویا

Cmیا برA♭گرد یا آن دل را برGmگردان Fm ـــ Gmیا بنشین یاC این آتش Fmرا بنشان B♭

A♭آه ای Fmجان آخر تا کیB♭ سرگردان ،Fm ای زیبا ،Gm ای رویا

B♭ـــــFmـــــGmـــــB♭ـــــCm

GmـــــFmـــــGmـــــFm

A♭یــــــــA♭ـا برFmگرد یا آن دل راB♭ برگردان Fm،  یاGm بنشین  E♭یا این آتشFm را بنشان  B♭

A♭آه ای جان آخر تا کیGm سرگرB♭دان ،Fm ای آGmغاز ، Fm   ای Gmپایان

به این پست امتیاز دهید.
آکورد چه بگویم از سالار عقیلی
4.75 از 4 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان