آکورد نمیشه ادامه داد از مهدی یراحی

آکورد گیتار نمیشه ادامه داد از مهدی یراحی

Mehdi Yarrahi –  Nemishe Edame Dad Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی F#m


F#mـــــ  2( F#m ــــ D7 ـــــF#mـــــD7 )

حتیF#m فکرشم نکن ، نمیشه ادامه داد

تا Emمیام ببخشمتF# ، همه چی Bmیادم میاد

میدونی Emحق با منه ، پس به اول برنگرد

وقتی اGصرارم به عشق چیزیو Emعوض Gنکرد F#m

F#mحتی Aفکرشم Bmنکن ، Emنمیشه اداAمه داد

Dتا میام Gببخشمت ، Emهمه چی یادم F#mمیاد

F#mنگو بی رحم Bmشدم ، Emواسه من که Aساده نیست

Dنگو بارِ Gآخره ، Emاولین بارت F#mکه نیست  ) ۲

F#mـــــEmــــGـــــDـــــAــــEmـــــBmــــAـــــF#m

F#mـــــEmــــGـــــCـــــAــــEـــــBm

مگه ترسِ F#mاز شکست ، کمتر از شکستنه

به خوEmدت دروغ F#نگو ، میدونی Bmحق با منه

کاری Emکردی بعدِ تو ، دل Gنبندم به کسی

جای من Emباشی تو هم ، به همینجاG میرسیF#m

F#mحتی فکرشم Bmنکن ، Emنمیشه اداAمه داد

Dتا میام Gببخشمت ، Emهمه چی یادم F#mمیاد

F#mنگو بی رحم Aشدم ، Bmواسه من که Emساده نیست

Dنگو بارِ Gآخره ،  Emاولین بارت F#mکه نیست  

F#mـــــEmــــGـــــDـــــAــــEmـــــBmــــAـــــF#m

F#mـــــEmــــGـــــCـــــAــــEـــــBm

 

به این پست امتیاز دهید.
به این پست رای دهید

دیدگاه خود را بنویسید