آکورد بی تو میمیرم از بابک جهانبخش

آکورد گیتار بی تو میمیرم از بابک جهانبخش 

 Babak jahanbakhsh –  Bito Mimiram  Guitar Chord

ریتم 3/4 گام اصلی Em


DــــــCــــــBm

2( BmــــــAmــــــGــــــCــــــAmــــــDــــــAmــــــDــــــBmــــــEmــــــBmــــــEm )

Emکوچه به Bmکوچه Emخونه به Bmخونه

Emدنبالت Gگشتم Dمنِ دیوCونه

Dسایه به Am سایه Cدنبالت Gکردم

Cاما Gگم شدی Amدورت Bmبگردم

Emبارون Bmمیبارید Emچشمام نمیدBmید

Emقلبم یه Gلحظه Dصداتو Cنشنید

D بهم میرAmیزه  Cتمومِ Gدنیام

Cوقتی تو Gنیستی Amمن خیلی Bmتنهام

Bmگریه م میگیره Gوقتی که حرفام Dاز یادت میره

Bmیادت Eمیوفتم ، Amیادت Dمیوفتم Gبارون میگــAmــیرهBm

Bmجایی نمیرم Gوای چه دلگیرمD از دنیا سیرم

Bmبی تو Eمیمیرم ، Amبی تو Dمیمیرم ، Gبی تو میمــAmـــیرمBm

2( BmــــــAmــــــGــــــCــــــAmــــــDــــــAmــــــDــــــBmــــــEmــــــBmــــــEm )

( Emچشامو بستم Dخسته ی Cخستم

Dبا عکسات اینجا Cتنها Bmنشستم

Amتو رو ندارمD هی بد Cمیارم … Amدلم گرفته Am6از روزBmگارم ) ۲

 

گریه م میگیره …

 

نت و تبلچر بی تو میمیرم از بابک جهانبخش

نت و تبلچر های بابک جهانبخش

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد بی تو میمیرم از بابک جهانبخش
5 از 1 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان