آکورد باز یه شب پر غم از مهدی مقدم

Mehdi Moghaddam –Ye Shabe Pre Gham Guitar Chord

 ریتم 6/8

 


( FmــــE♭ــــD♭ــــC7ــــA♭ــــCmــــFmــــCmــــFm )2

Fmباز يه شبِ Cmپرِ غم باز تو Fmرو بونه كرCmده دلم

كاش مــA♭ـيشد مثل قدC7يما باز بشيــD♭ـنيم عاشقوE♭نه با Fmهم

Fmمن به همين دCmلخوشم كه يه روFmزی عشقِ توCm بشم

A♭تو ميدونستیC7 اگه بریD♭ من خودE♭مو ميكــFmـشم

D♭اما توE♭ رو تا نــFmـبينــE♭ـم ، D♭دوست نداE♭رم بميFmرم

D♭من يه روزE♭ هر جا كهFm باE♭شی ، B♭mدستِ تو Cmرو ميگيرD♭م

E♭   اD♭ما تو E♭رو نــFmـبينــE♭ـم ، D♭دوست ندارE♭م بميرFmم

D♭من يه روزE♭ هر جا كهFm باE♭شی ، دستِB♭m تو Cmرو ميگيرD♭م

FmــــE♭ــــD♭ــــC7ــــA♭ــــCmــــFmــــCmــــFm

به این پست امتیاز دهید.
به این پست رای دهید

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان