آکورد آتشکده از مهدی یراحی و آروین صاحب

Mehdi Yarrahi & Arvin Saheb – AtashKadeh Guitar Chord

 ریتم 4/4


B♭ـــــGmـــــA♭ـــــGmـــــCm

CmـــــFmـــــGmـــــA♭ـــــFm

FmـــــGmـــــA♭ـــــGmـــــCm

CmـــــFmـــــGmـــــA♭ـــــB♭

Cmمن سوختمGm اما دروCmنم یک لحظه B♭خاموA♭شت Gmنکردم

یک عمر مرA♭دم Gmهر دقیقهFm از بسE♭ فراموشت Gmنکردم

Gmاین سوA♭ختنهای همـGmـیشه Cmاز من یهB♭ مردِ دیگه Cmای ساخت

E♭از بس نگاهم هرB♭ طرف رفت Gmچیزی منوFm یاد Cmتو انداخت

Cmمن بوB♭دمو A♭آتیشِ Gmهر روز Fmمن A♭بودمو G♭این Fmوسعتِ Cmدرد

Cmهر روزِ B♭من A♭این GmسوختنFm بود B♭این شعله هاA♭ آتشکدCmم کرد

A♭ـــــFm6ـــــGmـــــA♭ـــــGmـــــCm

A♭ـــــB♭ـــــCmـــــCmـــــG

CmـــــGmـــــB♭ـــــFmـــــC

Cmعشقِ توB♭ آتیـA♭ـشه Cmعزیزم رو زخمِB♭ من A♭مرهم Gmنمیشه

من هر چیFm از تو دور A♭میشم B♭این عشقGm در من کم Fmنمیشه

 

من بودمو آتیشِ هر روز …

امتیاز دهی

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *