آکورد آرام من از محمد معتمدی

Mohammad Motamedi – Arame Man Guitar Chord

ریتم 6/8


E♭mـــــB♭mـــــE♭mـــــB♭m

B♭mـــــFـــــCـــــG♭ـــــB♭mـــــFـــــE♭m 2

B♭mآرامِ من بمان کناE♭mرم بمان B♭mبنگر مرا که میدهم E♭mبی تو جان

هر E♭mجا روم Fتو سایه ای از B♭mمنی تو غمگساCرم توF دنیایِ B♭mمنی

E♭mدریای منF ز موجِ B♭mگیسوی تو G♭

روانه امC سوی تو Fتمامِ من B♭mتو

E♭mـــــB♭mـــــE♭mـــــB♭m

B♭mـــــFـــــCـــــG♭ـــــB♭mـــــFـــــE♭m 2

ای B♭mماهم به چشمِ من نگاE♭mهی تا باFران به جانِ من B♭mببارد  A♭

میخواG♭هم نفس که در هواE♭mیت نايى Fبر نوای من B♭mبيارد

A♭ چشماD♭نِ تو چشمه ی E♭mامید است بر حاFلِ خرابِ ناامیدB♭mم   A♭

آواG♭زت غزل ترین کلاCم است من با E♭mتو  Fبه آسمان رB♭mسیدم

B♭mآغوشِ تو پناهِ طوE♭mفانِ من جان B♭mمیدهد به جانِ تو E♭mجانِ من

چشماE♭mنِ من Fکنارِ دB♭mنیای تو فقط تماCشای Fتو , تو آرزو B♭mتو

B♭   چشماE♭mنِ من Fکنارِ دنیاB♭mی تو  G♭

فقط تماCشای Fتو , تو آرزوB♭m تو

 

ای ماهم به چشمِ من نگاهی …

امتیاز دهی

اشتراک گذاری

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *