آکورد عادلانه نیست از رضا بهرام

Reza Bahram – Adelaneh Nist Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


F#mــــGــــBmــــEmــــF#m

F#mعادلانه نیستBm بی تو سر کنم Gبی هوای F#mتو

Bmعادلانه نیست Aدوریِ من از Gدستهای F#mتو

F#mعادلانه نیست Bmمن بمانم و Gحسرتِ F#mمدام

Bmعادلانه نیست Aقسمتم از این Gعشقِ ناF#mتمام

F#mهم مسیرِ من Aحالِ زندگی Gروبراه F#mنیست

Aهم مسیرِ من Gحقِ ما دوتا F#mدرد و آه نیست

Bmهم مسیرِ من Aحالِ زندگی Gروبراه F#mنیست  G

Aهم مسیرِ منG حقِ ما دوتا F#mدرد و آه نیست

F#mــــGــــBmــــEmــــF#m

F#mسهمِ ما از این Emزندگی چرا Bmعادلانه F#mنیست

F#mبی تو این شبِ ناEmتمامِ من BmعاشقانهF#m نیست

F#mبی تو میرود Emجانم از تنمBm ای پناهِ F#mمن

F#mپای من بمان Emبی تو خسته ام Bmتکیه گاهِ F#mمن

 

هم مسیرِ من حالِ زندگی روبراه نیست …

F#mــــGــــBmــــEmــــF#m

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد عادلانه نیست از رضا بهرام
5 از 1 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان