.
.

آخرین قیمت های برند آلمانزا مدل های موجود در بازار ایران


 

برندمدلنوعپیکاپقیمت (تومان)
Almansa413فلامنکوندارد7/440/000
AlmansaNature 400کلاسیکندارد4/100/000
Almansa435 CWکلاسیکدارد15/500/000
Almansa447-CWکلاسیکدارد15/000/000
AlmansaCedro 401کلاسیکندارد5/400/000
Almansa403 Cedroکلاسیکندارد7/500/000
Almansa 403 CWکلاسیکدارد11/000/000
Almansa403 CW Thin bodyکلاسیکدارد11/000/000
Almansa449 Cypressفلامنکوندارد18/000/000
Almansa447-CW Thinکلاسیکدارد16/500/000
AlmansaCS-CW-SM-E2کلاسیکندارد13/500/000
Almansa447فلامنکوندارد14/500/000
AlmansaCS-CW-LR-E1کلاسیکندارد12/000/000
Almansa457-Mکلاسیکدارد12/500/000
Almansa424 Ziricoteکلاسیکندارد7/900/000
Almansa435-CW Thinکلاسیکدارد16/000/000
Almansa448 Cypressفلامنکوندارد16/500/000