خانه

‘orderby’=>’ID’,’cat’=>’1′,’posts_per_page’=>’10’));
if($cat_posts->have_posts()):
while($cat_posts->have_posts()): $cat_posts->the_post();?>
کدهای نمایش محتوای کوئری