آکورد دونه دونه از محسن ابراهیم زاده

آکورد گیتار دونه دونه از محسن ابراهیم زاده

 Mohsen Ebrahim Zadeh –  Douneh Douneh  Guitar Chord

 ریتم 6/8


دوC#mنه دونه دونه دونه Aیه حسی که حالا بینمونه
C#mمال خود Eخودمونه ماG#mرو بهم میرسونه
F#mدونه دونه آآآآ Eدونه دونه
C#mدونه دونه دونه دونه Aیه ستاره تو آسمونه
F#mیه جوری میزون میکنه که ماG#mرو باز بهم برسونه
Bدل گرF#mفتاره Bعاشق F#mیاره
Aمن نه مستم و G#mهوشیار یه حال جدیدC#mی بینمونه
C#mیه چیزایی توBی چشاته کهA دلمو میلرزG#mونه
C#mآدمو از تک Bو تنهایی بدAجوری میترسونهG#m
Bاین زندگی زندAگی نمیشه G#mنباشی یه زAندونه
Aچی داری G#mکه نفساتم F#mآخه یجورایی دC#mرمونه
A ـــــ B ـــــ A ـــــ B ـــــ G#m ـــــ C#m ـــــ G#m ــــــ C#m
C#mدل که به رAفتار تو طرفدC#mار تو گرفتار شد
F#mوقتی که دلبریاتو دیدG#m یه شبه بی افسار شد
G#mتو دلربایF#m منی G#mنفسی هوF#mای منی
Aبالا بری F#mپایین بیای G#mتو دیگه برC#mای منی
C#mیه چیزایی Bتوی چشاته کهA دلمو میلرزG#mونه
C#mآدمو از تک Bو تنهایی بدAجوری میترسوG#mنه
Bاین زندگی زندAگی نمیشه G#mنباشی یه زندAونه
Aچی داری کهG#m نفساتم F#mآخه یجورایی درC#mمونه
A ـــــ B ـــــ A ـــــ B ـــــ G#m ـــــ C#m ـــــ G#m ــــــ C#m


اجرای تصویری آکورد دونه دونه

 

به این پست امتیاز دهید.
آکورد دونه دونه از محسن ابراهیم زاده
4.64 از 22 رای

دیدگاه خود را بنویسید

اسکرول خودکار
آیتم به سبد خرید اضافه شد.
0 items - تومان