تردیدِ تو Gmما رو  از ریشه سوزوFmنده

Fmیک GmلحظهA♭ درکم کنB♭ یک جای این A♭تقویم

کی گفته عشقِ Gmمن  Fmما سهمِ هم Gmنیستیم

Gmیک A♭لحظهB♭ درکم Cmکن ای آخرین A♭همدم

گناهِ منGm این بود  که عاشقت Fmبودم

Fmیک GmلحظهA♭ درکم B♭کن حالا که دلگیرA♭م

حالا که Gmمیسوزم  Fmحالا که Gmمیمیرم

(Cmیک عمره که میخوام Fmراهیِ فردا شیم

B♭اما نمیذارن E♭همپای هم باشیم

A♭حالا که این راهو با Fmگریه طی کردیم

B♭باید که از مرزِ خوFmشبختی GmبرگردCmیم) ۲

Gmتو شرجیِ Fmچشمات اندوهی Gmپنهونه

که رازِ طوCmفانِ این مردِ A♭دلخونه

بی تو گمم B♭توی رگبارِ Gmتنهایی

اشکامو باور A♭کن کجای دGmنیایی

کجای دFmنیاییکجای دGmنیایی

Gmپشتِ کدوم Fmظلمت چشماتو Gmگم کردم

که از هراCmسِ تو نمیشه برA♭گردم

پر میکشمB♭ از شب تو اوجِ Gmویرونی

هنوز دوسِتA♭ دارم چرا پریشوGmنی

چرا پریشوFmنی چرا پریشوGmنی

 

یک عمره که میخوام راهی فردا شیم …